About CIS
Our main goal for CIS Fredrikstad is to be a school with the highest quality in all areas. We have small classes with dedicated and skilled teachers. All students will be challenged at their level, and we have a strong focus on basic skills in Norwegian, mathematics and English.The school have U.S., British and Norwegian teachers. The Norwegian teachers teach in the Norwegian and arts. The other subjects are being taught by English teachers, so students learn English at a high level.The school uses IB’s educational system, the PYP program for students from 1. to 6. grade and the MYP program for students from 7. to 10. grade. The school have a wider range of music classes which includes choir, orchestra, dance and instrumental instruction. The school have skilled music teachers trained at the Music Academy in Oslo and the Barratt Due Institute of Music. The string teachers and orchestra conductor are from the Norwegian National Opera Orchestra.

After completing elementary school, students can proceed to a public/private high school or apply for the continuation of IB at Frederick II High School. Students are free to start at CIS at any grade they currently attend, and also to change to a public school at any time during the PYP or the MYP.

The school day starts 08.00 and ends 14.30 for all grades, with an hour break at midday where students are being served hot lunch in the canteen and then are free to play outside afterwards. From  14.30 to 17.00 there will be an after-school program where the students can get help with homework or choose different activities within music, dance, drama or sport. This program (SFO) is also open in the morning. This service is supplied by Barnas Kulturhus.

We primarily use digital textbooks as early as first grade, and we focus on using technology iMacs and iPads in the classrooms. Each student will have their own iPad for use at school.

CIS Fredrikstad have small classes with a maximum of 21 students per class. Students are admitted on an ongoing basis as they apply. Download the application form CIS Admission form
We are an IBO candidate school, educating internationally minded students. You can read more about the IBO at: www.ibo.org

Our Mission Statement at Children’s International School/CIS

”CIS Fredrikstad seeks to give students an international education that promotes the students to become lifelong learners, with a caring attitude, and a respectful approach to different cultures and beliefs.

CIS Fredrikstad wants to provide the students with a positive work environment that includes an atmosphere of cooperation and a mutual respect for other individuals’ values and ideas.

CIS Fredrikstad believes that by providing our students with a  unique opportunity and foundation to develop a knowledge and appreciation of music and the arts we can guide our students to become responsible, respectful, and open-minded citizens within a global community.”

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Vår visjon for Children`s International School

“CIS Fredrikstad ønsker å gi studentene en internasjonal utdanning som vekker en lyst til livslang læring hos studentene,  gir dem en omsorgsfull holdning, og en respektfull tilnærming til ulike kulturer og livssyn.

CIS Fredrikstad ønsker å gi studentene et positivt arbeidsmiljø som kjennetegnes ved en atmosfære av samarbeid og en gjensidig respekt for andre individers verdier og idéer.

CIS Fredrikstad mener at ved å gi våre studenter en unik mulighet og grunnlag for å utvikle kunnskap og forståelse av musikk og kunst kan vi veilede våre elever til å bli ansvarlige, respektfulle og fordomsfrie borgere innenfor et globalt fellesskap. ”

Vårt hovedmål for CIS Fredrikstad er å være en skole med kvalitet i alle ledd. Vi har små klasser med engasjerte og dyktige lærere. Alle elever får utfordringer på sitt nivå, og vi har stort fokus på å gi elevene gode grunnleggende ferdigheter i norsk, matematikk og engelsk.

Skolen har amerikanske/engelske og norske lærere. De norske lærerene underviser i norsk og estetiske fag. De andre fagene undervises av engelskspråklige lærere så elevene lærer engelsk på et høyt nivå.

Skolen benytter  IBs pedagogiske system for undervisning av elevene, PYP-programmet for elever fra 1. til 6. klasse og MYP-programmet for elever fra 7. til 10. klasse. Skolen har et utvidet tilbud i musikk noe som innebærer kor, orkester, dans og instrumentalundervisning. Skolen har dyktige musikklærere utdannet ved Norges Musikkhøgskole og Barrat Dues Musikkinstitutt. Strykelærere og orkesterets dirigent kommer fra Den Norske Operas Orkester.

Etter endt grunnskole kan elevene gå videre til vanlig offentlig eller privat videregående skole, eller søke fortsettelsen av IB på Fredrik II VGS. Elever som skulle ønske å bytte fra offentlig skole eller til offentlig skole i løpet av grunnskolen har full mulighet til det.

Skoledagen varer fra kl. 08.00 til  kl. 14.30 for alle klassetrinn, med en times pause midt på dagen hvor elevene får servert varm lunsj i kantinen og deretter har fritid ute.  Fra kl. 14.30 til 17.00 vil det være et SFO-tilbud hvor elevene kan få leksehjelp eller velge ulike aktiviteter innen musikk, dans, drama eller idrett.  SFO vil også være åpent på morgenen. SFO ordningen er drevet av Barnas Kulturhus.

Vi vil i stor grad benytte digitale læremidler allerede fra 1. klasse, derfor skal vi blant annet benytte smartboards og iPad i undervisningen. Hver elev vil få sin egen iPad til bruk i arbeidet på skolen.

CIS Fredrikstad har små klasser med maksimalt 21 elever. Elevene blir tatt inn fortløpende ettersom de melder seg. Last ned søknadsskjema CIS Admission form norsk